" ELEGANT SPRAY "
8X93     ELEGANT SPRAY
8.5" X 11" LETTERSHEET
PACK 20 BULK 100
 
COMPANION PIECES:

ELEGANT SPRAY
5.75" X 8.75" INVITATION

ELEGANT SPRAY
3.5" X 6.25" RESPONSE

 


Copyright Odd Balls Invitations® 2005-2015